Dienst

Kinesitherapie kinderen

De hedendaagse kinesitherapie bij kinderen omvat heel wat luiken. In de Fly-over zijn wij voornamelijk gericht op het behandelen van specifieke problemen.

Specifiek doelgroepen

Baby’s & kinderen van 0 – 18 jaar met:

 • Vertraagde of afwijkende ontwikkeling
 • Voorkeurshouding, torticollis, plagiocephalie, brachycephalie,…
 • Orthopedische aandoeningen: klompvoetje, beenlengteverschil,…
 • Respiratoire problemen: bronchitis, bronchiolitis, bronchorroe, RSV,…
 • Milde neuro-motorische aandoeningen: ADHD, ASS, DCD,…
 • Neurologische aandoeningen: CP, plexus letsels, spinabifida, spierziekte,…
 • Schrijf- en fijnmotorische moeilijkheden
 • Incontinentie problemen: bedplassen, zindelijkheidsproblemen,…

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Psychomotoriek is een deeldomein van de kinesitherapie en richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel: het bewegen, het cognitieve en het emotionele. Bij kinderen met milde neuro-motorische problemen (ADHD, DCD, ASS,…) kunnen er moeilijkheden optreden met:

 • Grove motoriek (evenwicht, balvaardigheid, fietsen,…)
 • Fijne motoriek (knippen, veters strikken,…)
 • Voorbereidend schrijven en schrijfmotoriek
 • Visueel-ruimtelijke vaardigheden (puzzelen, nabouwen,…)
 • Lateralisatie (handvoorkeur, werkrichting,…)
 • Executieve functies (planning en organisatie, werkgeheugen,…)

Na een uitgebreide testafname stellen we een individueel oefenprogramma op met aandacht voor de hulpvraag van ouder, kind, school. Op een speelse wijze worden schoolse of alledaagsevaardigheden geoefend waarbij we de sterktes van het kind gebruiken.

Dit is een therapie gericht op de revalidatie van kinderen en adolescenten met aangeboren of niet-aangeboren hersenletsels. Het wordt ook gebruikt bij baby’s/kinderen die nood hebben aan ontwikkelingsgerichte stimulatie omwille van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.

Voor wie?

 • Kinderen en adolescenten met CP
 • Kinderen en adolescenten met spina bifida
 • Kinderen en adolescenten met spierziektes
 • Kinderen en adolescenten met syndromen
 • Kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Meer info over Bobath-therapie: www.bobath.be

Bij kinderen met acute of chronische luchtwegproblemen is ademhalingskinesitherapie sterk aangewezen. Wat doen wij als kinesitherapeut?

 • Educatie rond het correct gebruik van inhalatiemedicatie
 • Aanleren van een correcte neusspoeling
 • Drainage en ventilatie van de longen met behulp van autogene drainage en thoracale drukken

Sommige baby’s vertonen een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling. Met behulp van het uitlokken van houdingen en bewegingen kunnen we bijdragen aan de stimulatie van de motorische ontwikkeling. Hierbij vereist een nauwe betrokkenheid van de ouder en worden adviezen gegeven rond houding, bewegingen, spel, thuisoefeningen, …

Om schedeldeformaties te objectiveren maken wij gebruik van plagiocephalometrie. Dit is een betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van schedel afplatting in maat en getal worden vastgelegd. Van daaruit kunnen we aan de slag met behandeling en advies rond houding, positionering, ….

Met Typ10 leren kinderen vanaf 10 jaar op een speelse manier blindtypen. Dit kan bijvoorbeeld heel nuttig zijn voor kinderen met spelling en/of schrijfmotorische moeilijkheden.

Meer info over de methode: typ10.com

Zwemmen is voor kinderen met motorische beperkingen of moeilijkheden (DCD, CP, orthopedische problemen,..) niet van zelfsprekend. Tijdens een individuele zwemsessie leren we uw kind ontspannen, zelfverzekerd en veilig voortbewegen in het water. Hierna kan overgegaan worden naar een gecoördineerde zwembeweging.

Wat moet ik meenemen bij een eerste sessie?

 • Voorschrift van de arts
 • Identiteitskaart
 • Klevertje van de mutualiteit
 • Indien in bezit: voorgaande verslagen, medische beeldvorming,…

Hoe verloopt een sessie?

Dit is wat afhankelijk van de leeftijd en reden van aanmelding. Maar een eerste consultatie bestaat steeds uit een uitgebreide anamnese, inspectie en onderzoek.

Hierbij luisteren we steeds aandacht naar uw hulpvraag en indien mogelijk ook naar de hulpvraag van uw kind en/of de school. We trachten steeds zeer doelgericht en creatief te werk te gaan. Hierbij is de therapie niet enkel op het kind gericht, maar ook op advies en ondersteuning van de omgeving. We streven hierbij naar een goede communicatie en samenwerking tussen alle betrokken personen en/of disciplines.

In samenspraak met de behandelende therapeut, kan therapie eventueel ook thuis, op school of in de crèche gegeven worden.

Bekijk al onze diensten